top of page

השיטה של מקדמיה

חילוץ 3 המעגלים ובניית ליבה תעסוקתית

בחינת ודיוק חלופות תעסוקתיות

4

מציאת חוט מקשר ובניית ליבה תעסוקתית

3

חילוץ תובנות משמעותיות בכל אחד מהמעגלים

2

בחירת חוויות עבר מתאימות לניתוח

1

שמש כיוונים וטבלת דירוג_edited.jpg
ליבה_edited.jpg
שקפים לפירוק התהליך_edited.jpg
_edited.jpg
הדוגמא של נטע_edited.jpg
bottom of page